Salon maalaus ja remontti Oy 

Kylväjänkatu 52
24100 SALO
Juha Markkanen
p.0400-506048
juhamarkkanen.smroy
@gmail.com

Vuokrausehdot

VUOKRAUSEHDOT

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA
Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä
"Vuokralleantaja") ja vuokralleottajan (jäljempänä "Vuokralleottaja") välillä.
Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön
mukaisia oikeuksia

2. VUOKRA-AIKA
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti
noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään
Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan
kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan
luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.
Minimi vuokra-aika on määritelty kunkin kalustoryhmän osalta erikseen.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE
Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima
kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin
Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt.
Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet,
päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli
niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.
Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan
kaluston määrä, laatu ja kunto. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin,
Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä.
Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja
saa kyseisen ilmoituksen.

4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN
Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena
Vuokralleantajan varastossa. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu,
vastaa Vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen

toisin sovittu.

5. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ
Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen.
Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun
tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja
puhdistaa kalusto käytön jälkeen.
Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta Vuokralleottaja
ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman
Vuokralleantajan antamaa suostumusta.
Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä, ellei erikseen ole
toisin sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen
määrän Vuokralleantajalle mikäli se poikkeaa normaalista yksivuorokäytöstä.
Jos kalustoa käytetään kaksi- tai kolmivuorotyössä, tulee
Vuokralleottajan maksaa tällaisesta käytöstä Vuokralleantajan hinnaston
mukainen korvaus.
Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan erikseen
antamaa kirjallista suostumusta.

6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS
Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrakalusto Vuokralleantajalle
välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa
kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa
samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti
sovittu.

7. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana
huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä tai puutteellisesta huollosta
aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen
korvaamaan
vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-
arvoon.
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa kaluston vuokralleantajalle
puhdistettuna
ja siinä kunnossa kuin se oli vuokralleantajan luovuttaessa sen
Vuokralleottajan käyttöön, vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset

vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen.
Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten
työmaatarkastusten
suorittamisesta.

8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista
korjauskustannuksista.
Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta
Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä
kustannuksista tai vahingoista.

9. VAKUUTUKSET
Vuokrakalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja
vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.
Mikäli Vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen
Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus
Vuokralleottajan lukuun.

10. SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai
muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla
on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin
haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus
vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset
olonsa osoittautuvat sopimuksen tekemisen jälkeen sellaisiksi, että on
painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai
muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä.
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta
Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

11. YLIVOIMAINEN ESTE
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste,
tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota,
liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute,
valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota
Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen.

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka
ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun,
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja
ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä
jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

12. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa
vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan
kirjallista suostumusta.

13. RIITAISUUDET
Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan
Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokranantajan niin tahtoessa
Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

Vuokralleantajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen
Nro 4/2003 mukainen oikeus väärinkäytöstapauksissa
rekisteröidä erilliselle sulkulistalle sekä ilmoittaa muille
Teknisen Kaupan Liiton konevuokraamoille seuraavat
tiedot:
- vuokraavan henkilön nimi ja henkilötunnus
- vuokrauksen kohde
- tieto väärinkäytöstapauksesta seuraavina
vaihtoehtoina:
a) vuokrauksen kohdetta ei palautettu ajoissa
b) vuokra kokonaan maksamatta
c) loppuvuokra maksamatta
Rekisteröidyllä on oikeus saada sulkulistalle merkintä
siitä, että vuokrasaatava on riitautettu.